ที่ ศธ 04087/3136,3137

 เรื่อง จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 

เรียน    นางสาวปัทมาพร สำราญถิ่น ( ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 7 ), นายสุรินทร์ รักษาผล ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 8 (สำรองลำดับที่ 1 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>>   1.เอกสารแนบ 3136       2.เอกสารแนบ 3137