ที่ ศธ 04087/ว3093

เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2560 )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ