ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04087/ว3018

เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้าทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์

        ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ  TEPE online ( เสมือนจริง )

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ 1    เอกสารแนบ 2