ที่ ศธ 04087/3017

เรื่อง จัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

       กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2560

เรียน นางสาว ปวีณา  มิ่งมา (ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 4 )

 

รายละเอียดดังแนบ  >>>   เอกสารแนบ