ที่ ศธ 04087/2908 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา(กรณีปกติ)

     สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ