ที่ ศธ 04087/2894

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรศึกษา(กรณีปกติ)

        สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 

เรียน ผุู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ