ที่ ศธ 04087/2860

เรื่อง หลักเกณฑ์และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

        สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 

ราบละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ