ที่ ศธ 04087/ว2482

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา

        ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ