ที่ ศธ 04087/2468

เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

        ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสพป.ปทุมธานี เขต 2

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ

 

***หมายเหตุ  ขอเรียนเชิญ ผู้บริการสถานศึกษาทุกท่านประชุม วันที่ 11 กรกฎาคม 2560                                  เวลา 10:00  ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2