ด่วนที่สุด

ที่ ศธ.04087/ว1354

เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        ด้วยระบบ TEPE Online

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ