ที่ ศธ 04087/1044

เรื่อง จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน นายเพชรระวี โลทัง  (ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 2 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ