ที่ ศธ 04087/807 

เรื่อง ทำสัญญาจัดจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย)

เรียน นาย วินัย ปะวันนา (ผู้สอบได้ลำดับที่ 2 )

 

รายละเอียดดังแนบ >>> เอกสารแนบ