ที่ ศธ 04087/5720

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

 

รายละเอียดดังแนบ >>>  เอกสารแนบ   แก้ไขเพิ่มเติม 06/01/2560 15:07