นายรังสรรค์  อินทพันธ์

รองผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

นางสาวณัฐชนก  วงศ์วรรณดี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพิมพ์ลภัส มงคลภคบัณฑิต

นักทรัพากรบุุคคล ชำนาญการพิเศษ

งานความดี ความชอบ


นางสมปอง มีสมนนต์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน

งานบำเหน็จบำนาญและทะเบียนประวัติ

นางณัฐกานต์ อนันตโท

นักทรัพยกรบุคคล ขำนาญการพิเศษ

งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางใกล้รุ้ง อุทัยศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

งานสรรหาและบรรจุ


 นางเพียงจันทร์ เมืองโครต

นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ

งานอัตรากำลัง


    

ส.อ.หญิง กชกร สมิตะมาน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

งานวิทยฐานะ

นางกมลภา วงศ์เหลือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
งาน อ.ก.ค.ศ

นางศศิอุษา เพ็งมาก
นิติกร ชำนาญการ
งานวินัย

mat2

นางผกามาตถ  สินไชย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายโกสินทร์  ชีวาจร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

mai1

นางสาวชลธิดา  จันทร์แสง
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชลธิชา  จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล