ส.อ.หญิง กชกร สมิตะมาน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

งานวิทยฐานะ

นางกมลภา วงศ์เหลือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
งาน อ.ก.ค.ศ

นางศศิอุษา เพ็งมาก
นิติกร ชำนาญการ
งานวินัย

mat2

นางผกามาตถ  สินไชย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายโกสินทร์  ชีวาจร
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

mai1

นางสาวชลธิดา  จันทร์แสง
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชลธิชา  จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล