นางพิมพ์ลภัส มงคลภคบัณฑิต

นักทรัพากรบุุคคล ชำนาญการพิเศษ

งานความดี ความชอบ


นางสมปอง มีสมนนต์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน

งานบำเหน็จบำนาญและทะเบียนประวัติ

นางณัฐกานต์ อนันตโท

นักทรัพยกรบุคคล ขำนาญการพิเศษ

งานย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางใกล้รุ้ง อุทัยศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

งานสรรหาและบรรจุ


 นางเพียงจันทร์ เมืองโครต

นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ

งานอัตรากำลัง