b3

 

asain009

สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่จัดกิจกรรมการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา ผู้โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในด้านวิทยากรหลักในการบรรยายและปฏิบัติการ

 

asain002 asain001

asain005 asain007