b3

4 6 2015thai1

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วัน ที่ 4 มิถุนายน 2558 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาไทย และคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับประเทศเนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 7 กิจกรรม 16 รายการแข่งขัน คือ 1.กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 2.กิจกรรมการเขียนเรียงความ 3.กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ 4.กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง 5.กิจกรรมคัดลายมือ 6.กิจกรรมเขียนตามคำบอก และ7.กิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิชาการ มีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 250 คน 

4 6 2015thai2 4 6 2015thai3

4 6 2015thai4 4 6 2015thai5

4 6 2015thai6 4 6 2015thai7