b3

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

                       
                       

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 

002                

นางสาวมารศรี เหล่าบุญชัย     

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

    011                 004

ว่าที่ ร้อยตรี นันทเดช  โชคถาวร      นางนฤมล  โล่ห์ทองคำ

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 

005

  นางศศิธร  พรหมอินทร์