b3

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา

 
2379

นางเกศรินทร จิตรสิงห์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

8940

 นางสาวไอลดา คล้ายสำริด

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

 

8938

นางจิตสุภา อนุรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 

011

ว่าที่ ร้อยตรี นันทเดช  โชคถาวร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  

 

123456

นางสายชล จั่นทองคำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 

8989

นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบิรหารและการจัดการศึกษา

 

1185

นางสาวกัตติกา สกุลสวน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 

 2248

นางทิพรัตน์ คงเมือง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 1190

นางเปรมวดี ว่องเจริญ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ