logo7

logo9

logo8

คุรุสภา

 

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต ๒

 ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต ๒ (ห้องอำนวยการ)

เลขที่ ๙๙ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

 

โทรศัพท์-โทรสาร ๐ ๒๕๓๑ ๒๙๗๔