logo7

logo9

logo8

คุรุสภา

 

 

ความเป็นมาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

คุรุสภา และ สพฐ. มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันในการให้บริการทางวิชาชีพและวิชาการ

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศในการให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภา 

ในด้านการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาในฐานะสภาวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษากำหนด รวมทั้งการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและ

พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ อันจะส่งผลให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีเวลาในการปฏิบัติวิชาชีพในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

              ตามเจตนารมณ์ของ คุรุสภาและ สพฐ. ดังกล่าว ว่าด้วย คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553

เลขาธิการคุรุสภาและเลขา กพฐ. ได้ลงนาม MOU เพื่อร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  

เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2554 ณ หอประชุมคุรุสภา   โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสักขีพยาน