พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฮิต: 156

การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญในสังกัด (หนังสือแจ้ง)