การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญในสังกัด (หนังสือแจ้ง)