สพป.ปทุมธานี เขต 2 สำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2564

หนังสือแจ้ง

แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

เอกสารแนบ

ขาวและหนงสอแจงจากกลมงาน

ขาวการศกษา