การประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference โดยการคัดเลือกโรงเรียน จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ WebEx , Aculearn ,และ Braincloud

การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญในสังกัด (หนังสือแจ้ง)

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ 3 เดือน (เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563) รายละเอียด

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอให้ทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (หนังสือแจ้ง)

ขาวและหนงสอแจงจากกลมงาน

ขาวการศกษา