รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เปิดเผยงบทดรอง สพป.ปทุมธานี เขต 2   

       

เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2564 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2563 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กันยายน 2563  เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 เอกสารแนบ 
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง ดือน พฤษภาคม   2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน  2563 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารแนบ
เปิดเผยงยทดลอง เดือน มกราคม 2563 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กันยายน 2562 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 เอกสารแนบ
ปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง
เดือน กันยายน 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 กสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 เอกสารแน
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารแนบ