พิมพ์
หมวด: แบบฟอร์มต่างๆ
ฮิต: 34172
1. แบบเบิกค่าจ้างครูทรงคุณค่า
2. ใบตรวจรับ DLIT ฉบับใหม่ล่าสุด
3. ขั้นตอนรื้อถอนอาคาร ของโรงเรียน
4. แบบจัดจ้างเจาะจง ก่อสร้างไม่เกิน 500,000 บาท
5. แบบประเมินราคา

6. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานก่อสร้าง

7. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงซ่อมแซม

8. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานขยายเขตไฟฟ้า /ประปา

9. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding

10. แบบฟอร์มการจ้างเหมารถยนต

11. แบบฟอร์มการเช่าอินเทอร์เน็ต

12. แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

13. ตัวอย่าง สัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่า พ.ศ.2562

14. ใบตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ

      ส. 14/62

15. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร

16. ใบสำคัญรับเงิน

17. แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. แบบฟอร์มจัดซื้อเฉพาะเจาะจงครุภัณฑ์