ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download