รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ราคากลางจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

จำนวน 1 ราย

วันที่กำหนดราคากลาง  7 พฤศจิกายน 2560

Downdoad