ราคากลางจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

วันที่กำหนดราคากลาง  7 พฤศจิกายน 2560

 

Downdoad