รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่ง

หนังสือนำส่ง

สัญญาซื้อขาย

สเปค

ใบตรวจรับพัสดุ