รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสาร Download 1

เอกสาร Download 2