พิมพ์
ฮิต: 213

คู่มือปฏิบัติงาน

การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา

การปฏิบัติงานการจัดจ้าง

การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง