ราคากลางจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

จำนวน 3 ราย

วันที่กำหนดราคากลาง  24 ตุลาคม 2561

Downdoad