ราคากลางจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

จำนวน 5 ราย

วันที่กำหนดราคากลาง  27 กันยายน 2561

Downdoad