สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2562

Download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562

Download  (หนังสือนำส่ง)

Download (แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2562

Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2562

Download