พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับกลุ่ม
ฮิต: 227

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณและออกรายงาน

ขั้นตอนการรับเงินงบประมาณจัดสรร

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการขอรับเงินบำนาญดำรงชัพและบำเน็จตกทอด

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง