แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสาร Download