โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดพืชอุดม

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดศรีสโมสร

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 105 (ส่วนที่เหลือ 5 ห้อง) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดสระบัว

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เอกสารแบบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ (ครั้งที่ 3)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง

โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง"

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

 

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบองค์การ จำนวน 4 หลัง

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ครั้งที่ 2

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 2

 

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง

 

โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" ครั้งที่ 2

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 2

 

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบองค์การฯ จำนวน 4 หลัง

โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ครั้งที่ 3

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 2 หลัง

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบสามัญ 015 (ส่วนที่เหลือ 16 ห้อง) จำนวน 1 หลัง และส้วม แบบ ร.ย.601/43 องค์การ จำนวน 1 หลัง

โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 004 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน  2563

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบสามัญ 313 ข (บางส่วน3 ห้องเรียน) ของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ