28 4 2014mo8 008

28 4 2014mo10 010

สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและพัสดุสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 เม.ย. 57 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชี และพัสดุสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่ทำหน้าที่ด้านการเงินบัญชีและพัสดุสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนจำนวน 134 คน