เรื่อง   ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ตารางการประชุม จำนวน    ฉบับ

                    ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน    ฉบับ                                               

 

Download