พิมพ์
หมวด: ข่าวและหนังสือแจ้งจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ฮิต: 1423

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(อนุมัติเงินประจำงวด) งบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 30

เอกสารแนบ