ด่วนที่สุด 
เชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนในวันที่ 19 พฤศจิการยน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปท 2