การกันเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน

เอกสาร Download