พิมพ์
ฮิต: 885
p pui2

นางพัชรี  เรืองรุ่ง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

การเงน 2

นางสาวบุญส่ง  ทองระย้า

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

การเงน 4

นางหัทยา  ทองสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

การเงน 5

นางสาวอรพิน  สินทโร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

การเงน 6

นางสาวพรพิมล  เรื่องลือ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

การเงน 7

นายชิษณุพงศ์  ปานทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 p 2

นางสาวจิรัชยา  ผาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์