เอกสารเบิกสวัสดิการ / การศึกษาบุตร

ค่ารักษาพยาบาล                                     

download

ค่าการศึกษาบุตร

download

รายการค่าทันตกรรม

download

รายการประเทภอวัยวะเทียม

download

รายการอัตราค่าฝังเข็ม นวด

download

รายการอัตราค่ารักษาพยาบาล

download

รายการอัตราเบิกค่าการศึกษาบุตร

download
   
แบบฟอร์มการพัสดุ  

แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน

download

รายงานสินทรัพย์ของ รร.

download
คู่มือการเบิกใบเสร็จ ของโรงเรียน download

คู่มือ e-Market กรณี RFQ (V.2)

download
   
 การจัดซื้อจัดจ้าง  

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานก่อสร้าง

download

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงซ่อมแซม

download

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานขยายเขตไฟฟ้า /ประปา

download

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีe-bidding

download
หลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน download

แบบฟอร์มการจ้างเหมารถยนต์

download
 
แบบรูปรายการ  

รายการมาตรฐานแบบก่อสร้าง

download

อาคารเรียน 318 ล. 55 ข

download
 
เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ดนตรี 1

download

ครุภัณฑ์ดนตรี 2

download

เกณฑ์คุณลักษณะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โรงเรียน

download

ราคากลางอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

download

ราคากลางอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์

download

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาสตร์ประถม

download

ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

download

ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

download

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

download

เกณฑ์คุณลักษณะอุปกรณ์วิทยาศาตร์ ม.ต้น

download

ราคากลางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

download

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น)

download

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

download