พิมพ์
หมวด: ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคีดเลือก

เอกสาร Download