รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

- ร่างประกาศสำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนแบบมอก. จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสาร download)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสาร download)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนแบบมอก. จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสาร download)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน (เอกสาร download)