ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

Donwload

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

Download

มาตรการ กลไลหรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Donwload

ราคากลางการจ้าง ครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันที่กำหนดราคากลาง 1 พฤษภาคม 2561

Download