รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download