รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร Download ประกาศ

เอกสาร Download เอกสารประกวด

เอกสาร Download ขอบเขตของงาน

เอกสาร Download บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์

เอกสาร Download รายการที่ 7

เอกสาร Download รายการที่ 8

เอกสาร Download รายการที่ 9

เอกสาร Download รายการที่ 10

เอกสาร Download รายการที่ 11

เอกสาร Download รายการที่ 12

เอกสาร Download รายการที่ 13

เอกสาร Download รายการที่ 14

เอกสาร Download รายการที่ 15

เอกสาร Download รายการที่ 16

เอกสาร Download รายการที่ 17